Ajakirjanike ametiliitude ja ERR-i juhatuse vahel sõlmitud kollektiivleping hõlmab ka mittekoosseisulisi töötajaid.


Pressiteade 10.01.2018Eesti Ajakirjanike Liit koos Televisiooni Loometöötajate Liiduga ning Eesti Rahvusringhäälingu juhatus allkirjastasid uue kollektiivlepingu, mis esmakordselt laieneb ka liitude liikmeteks olevatele ERRi mittekoosseisulistele töötajatele. Sellega on astutud oluline samm ajutiste lepingutega töötavate inimeste sotsiaalsete tagatiste parandamiseks.

Ajakirjanike Liidu usaldusisik ERRis Meelis Süld kirjeldas kollektiivlepingu läbirääkimisi uue juhatusega kui konstruktiivseid ja märkis, et mitmetes olulistes punktides jõuti üksmeelele. „Kui sel aastal on Kultuuriministeerium seadnud eesmärgiks, et kultuuritöötajate, sealhulgas ka ERRi loominguliste töötajate, brutopalga alammäär tõuseb 1150 eurole, siis ERRi kollektiivlepingu järgi peaks erialase kõrgharidusega ajakirjaniku palk käesoleval aastal olema vähemalt 1265 eurot, kuna vastasel korral ei ole võimalik piisavalt motiveerida magistriharidusega spetsialistide töötamist ajakirjaniku ametis."

TVLL usaldusisik Ene-Maris Tali peab oluliseks juhatuse valmisolekut korrastada praegu kehtivat palgasüsteemi ning saavutatud kokkuleppeid, mis väärtustavad ajakirjanike tervist ning tööks vajalike võõrkeelte oskust. ERR võttis endale kohustuse maksta esimeste haiguspäevade hüvitist alates 3. päevast 100% ulatuses töötasust. Seadus näeb ette tööandjale kohustuse haigushüvitisi maksta alates 4. päevast 70% ulatuses. Kokku lepiti ka spordikompensatsioonis, taastusravi ja psühholoogi teenuse piiratud mahus hüvitamises ning alates kolmandast võõrkeelest lisatasu maksmises.


Leping kehtib käesoleva aasta lõpuni.


Lisateave:


Meelis Süld

Eesti Ajakirjanike Liidu usaldusisik ERRis

meelis.suld@err.ee

5277448


Ene-Maris Tali

Televisiooni Loometöötajate Liidu usaldusisik

enemaris.tali@err.ee

5106888