Ukraina Ajakirjanike Liidu pöördumine välisajakirjanike poole:

Peatame koos genotsiidi


4.04.2022

Vene ja inglise keelne
Maailma ajakirjanikud ja meediatöötajad, meie, Ukraina Ajakirjanike Liidu liikmed, täname teid Ukraina toetuse eest praegu, kui Venemaa on rünnanud meie maad.

Viimased õudust tekitavad foto-tõendid Ukraina linnadest Butšast ja Irpinist näitavad, et praegu pannakse toime ränki inimsusevastaseid kuritegusid. Vene väed ei võitle Ukrainas mitte ainult Ukraina armeega, vaid piinavad, mõrvavad ja põletavad ka tsiviilelanikke. See on genotsiid Ukraina elanike vastu. See sünnib praegu, 21. sajandil! Peame üheskoos selle peatama ja tagama, et see ei korduks enam mitte kunagi ega mitte kusagil.


Vaenlase pealetungi aluseks on laiaulatuslik propaganda ja ebainimlikustamine, mis ei ole vastuvõetavad vabale inimkonnale. Nagu teate, alustas Vene Föderatsioon 24. veebruaril sõda Ukrainas. Täiemahuline sõjaline rünnak Ukrainas jätkub, linnu ja taristut rünnatakse pidevalt õhust, merelt ja maalt. Ukraina “demilitariseerimise” ja “denatsifitseerimise” ettekäändel püüdleb Venemaa teiste eesmärkide poole. Vaenlane hävitab terveid linnu ja tapab süütuid tsiviilelanikke, nende seas naisi ja lapsi. Sellisel „abstraktsel“ moel hävitatakse tohutult inimelusid.


Samal ajal, kui loete meie kirja, on meie inimesed, koolid, haiglad, lasteaiad ja elurajoonid Vene armee pidevate rünnakute sihtmärgiks. Rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO on tõendanud arvukalt tsiviilisikute massimõrvade, vägistamiste, riisumiste, inimröövide ja mahalaskmiste toimumist. Venemaa jätkab avalikult rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist. See on vabale maailmale vastuvõetamatu.


Täname, et toetate Ukrainat ajal, kui meie peatame sissetungijaid. Sõda on ajakirjanikele alati keeruline väljakutse. Kümned kolleegid edastavad oma elu ja tervise hinnaga maailmale tõde sõjaõudustest Ukrainas. Mitmed neist on langenud rünnakuohvriks.


Palume teid avalikustada Venemaa sõjaväe barbaarsed metsikused. Me mõistame, et teie riigid elavad rahus ja militaarretoorika ei ole oodatud. Kuid me kinnitame teile siit, sõja keskelt, et see sõda on kogu vaba maailma eest. Peame tegema oma parima, et ära hoida uusi rünnakuid, kust iganes need võiks tulla. Praegu on ohu allikaks Venemaa oma liitlastega.


Kutsume teid üles juhtima kogu maailma tähelepanu sellele, mis tegelikult meie riigis toimub. Mariupoli ja Hersoni linn on piiramisrõngas ja nende elanikud kannatavad, Harkivi elurajoone pommitatakse. Lisaks muud loendamatuid sõjakuriteod, mida Vene armee juba toime on pannud. Me ei tohi lubada sel areneda Kolmandaks Maailmasõjaks. Oleme kindlad, et teie ajakirjanduslik kogemus, professionaalsed kontaktid ja veenmisvõime on sõja koleda näo kohta tõe avaldamisel ülimalt olulised.


Maailm peab nägema tegelikkust. Näidake seda!Lugupidamisega,


Sergiy Tomilenko

Ukraina Ajakirjanike Liidu esimees

stomilenko@gmail.com

Обращение НСЖУ к иностранным журналистам:

Мы должны остановить геноцид вместе


4.04.2022Национальный союз журналистов Украины благодарит вас за поддержку Украины, которую мы чувствуем во времена российского вторжения в нашу страну.

Последние ужасные фото-факты из освобожденных украинских городов Буча и Ирпень демонстрируют, что преступления против человечества совершаются прямо сейчас. Российские войска в Украине не только воюют с Вооруженными силами Украины, но и прибегают к пыткам, расстрелам и поджогам мирного населения. Это настоящий геноцид против украинского населения, и он происходит прямо сейчас, в 21 веке! Мы должны остановить его вместе и никогда не позволить ему повториться в любом уголке мира.


Преступление неприятеля строится на больших масштабах пропаганды и дегуманизации, которые неприемлемы для всего свободного населения земли. Как известно, 24 февраля Российская Федерация начала войну против Украины. Полномасштабная военная атака на территории Украины продолжается, города и инфраструктура постоянно подвергаются обстрелам из воздуха, моря и суши. Под предлогом "демилитаризации" и "денацификации" Украины Россия преследует совсем другие цели, опустошая целые города и убивая невинных мирных жителей, в том числе женщин и детей. Этот "отвлеченный" подход измеряется в человеческих жизнях.


Пока вы читаете это письмо, наши люди, школы, больницы, детские сады и жилые кварталы остаются под постоянными атаками со стороны российских вооруженных сил. Есть многочисленные случаи массового убийства мирных жителей, изнасилования, ограбления, похищения и казни гражданских, официально подтвержденных международными институтами, такими как ООН. Россия продолжает открыто нарушать базовые принципы интернационального гуманитарного права. Такой подход неприемлем для свободного мира.


Спасибо за поддержку Украины, пока мы боремся со злом на нашей территории. Война – это всегда тяжелый вызов для журналистов. Десятки коллег ценой своей жизни и здоровья несут в мир правду об ужасах войны в Украине. Многие оказались жертвами целенаправленных атак.


Этим обращением мы хотим призвать вас к ощутимому беспокойству, поскольку варварские зверства российских вооруженных сил должны быть показаны общественности. Мы понимаем, что ваши страны живут мирно и нет запроса на военную риторику. Но, будучи внутри событий, можем вас заверить, что остановка войны является всеобщим интересом для всего свободного мира. Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить новых преступлений, откуда бы они ни были. Пока угроза исходит от России и ее союзников.


Мы призываем вас продолжать привлекать внимание мира к тому, что происходит в нашей стране. Заблокированы и страдают города Мариуполь и Херсон, ужасные обстрелы жилых районов Харькова и бесчисленное количество других военных преступлений, совершенных российской армией. Мы не должны позволить им превратить это в Третью мировую войну.Мы уверены, что ваш журналистский опыт, профессиональные контакты и навыки и убеждения необходимы для раскрытия правды об уродливом лице войны.


Мир должен видеть действительность. Пожалуйста, будьте теми, кто поможет это раскрытьС уважением,


Сергей Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины

stomilenko@gmail.com


The Appeal of the Ukrainian Union of Journalists to foreign Journalists:

Must stop the genocide together


4.04.2022Dear journalists and media workers of world media, We, the National Journalists Union of Ukraine, would like to thank you for the support of Ukraine, which we feel in times of Russian invasion into our country.

The latest horrifying photo-facts from the liberated Ukrainian cities of Bucha and Irpin show that crimes against humanity are happening right now. Russian troops in Ukraine are not only fighting the Armed Forces of Ukraine but also practicing torture, executions and even burning up civilians. This is a real genocide against the Ukrainian people, and it is happening right now, in the 21st century! We must stop this together and never let it happen again wherever it can happen.


The enemy’s offense is built upon huge-scale propaganda and dehumanization which are unacceptable for all free mankind. As you may know, on February 24th, the Russian Federation started a war against Ukraine. The full-scale military offense on the Ukrainian territory goes on, cities and infrastructure are constantly under attack from the air, sea, and land. Under the pretext of ‘demilitarization’ and ‘denazification’ of Ukraine, Russia pursues completely different objectives, devastating entire cities and killing innocent civilians, including women and children. This “abstract” approach takes a score in human lives.


As you are reading this letter, our people, schools, hospitals, kindergartens, and residential areas remain under constant attacks by the Russian armed forces. There are numerous cases of mass killing of civilians, rape, robberies, kidnappings, and executions of civilians that have been officially confirmed by international institutions like the UN. Russia continues to openly violate fundamental principles of international humanitarian law. This approach is unacceptable for the free world.


Thank you for supporting Ukraine while we stop the offense within our territory. War is always a hard challenge for reporters. Dozens of colleagues bring to the world the truth about the horrors of the war in Ukraine at the cost of their lives and health. Many of them turned out to be victims of targeted attacks.


Hereby we would like to call for your concern since the barbaric atrocities of the Russian Armed Forces must be shown to the public. We understand that your countries live peacefully and there is no request for military rhetoric. But from inside war, we can assure you, that fighting the war is the general interest of the whole free world. We should do our best to prevent new offenses, wherever they come from. For now, the threat comes from Russia and its allies.


We urge you to go on bringing the world’s attention to what is actually going on in our country. Besieged and suffering cities of Mariupol and Kherson, heinous shelling of residential areas in Kharkiv, and countless other war crimes that have already been committed by the Russian army. We must not let them turn into World War III. We are sure that your journalistic experience, professional contacts, and persuasive skills are essential for revealing the truth about the war’s ugly face.


The world must see the reality. Please be the ones who help reveal it.Sincerely yours,


Sergiy Tomilenko

President of the National Journalists Union of Ukraine

stomilenko@gmail.com